رزومه کاری مدیر عامل

مدیر عامل شرکت : جناب آقای سید حامد نیاکان

سوابق تحصیلی:
مدیرعامل کارخانجات فاستونی آسیا
سوابق و تجارب کاری: